Manja slova Veća slova RSS

>

Usvojen Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja informacionog društva 2012 - 2016. godine

Datum objave: 23.02.2012 15:29 | Autor: MIDT

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore na sjednici od 23.02.2012 godine razmotrila je i usvojila Akcioni plan za 2012.godinu za implementaciju Strategije razvoja informacionog društva 2012-2016. godine.

Akcioni plan za 2012.godinu za implementaciju Strategije razvoja informacionog društva 2012 - 2016.godine obuhvata ukupno 26 projekata odnosno aktivnosti, čija realizacija će, zajedno sa realizacijom obaveza iz Programa rada Vlade za tekuću godinu i realizacijom obaveza i programa rada ministarstva značajno doprinijeti razvoju informacionog društva u Crnoj Gori.

Za realizaciju ovog izuzetno ambicioznog Akcionog plana kumulativno posmatrano potreban je 121 mjesec, ako period realizacije za aktivnosti za koje je definisan kao kontinuirano pretvorimo u brojku od 12 mjeseci. Bez obzira na to, zadatak Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i drugih resora koji su identifikovani kao nosioci pojedinih aktivnosti je da u preostalih deset mjeseci realizuju svaku aktivnost, odnosno projekat!

Obezbjeđivanje konformog pristupa ICT infrastrukturi velike brzine, kvalitetne i kapacitativne međunarodne internet konekcije, kao i stvaranje pravnog i regulativnog okvira za podršku konkurentnog i održivog ICT sistema cilj je programa ICT održivost. Aktivnost Usklađivanje zakonske regulative sa regulatornim okvirom Evropske komisije iz 2009. Podrazumijeva izradu novog Zakona o elektronskim komunikacijama. Kroz sprovođenje programa za zaštitu potrošača planirano je podsticanje razvoja i implementacija zakona koji štite potrošače, odgovornog rukovanja, upravljanja, čuvanja i kontrole ličnih podataka od strane bilo kog subjekta, kroz sveobuhvatnu primjenu Zakona o zaštiti potrošača, a koji ima jasnu primjenljivost na online transakcije, komercijalne ili nekomercijalne. Kako bi se sagledale sve specifičnosti i procesi koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju infrastrukture za elektronske komunikacije neophodno je napraviti kvalitetnu Analizu zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Takođe, izgradnjom „Disaster Recovery“ Data centra u Bijelom Polju dobiće se bezbjedna rezervna lokacija, koju će koristiti informacioni sistemi državnih organa i organa uprave što će podići nivo bezbjednosti informacionih sistema, a implementacijom projekta - Centar za prevenciju i suzbijanje incidenata na internetu -nacionalni CIRT, poboljšaće se nivo sajber bezbjednosti . Funkcija prvog nacionalnog CIRT-a u Crnoj Gori će biti kako preventivna - pružanje korisnih informacija u vezi internet sigurnosti, tako i reaktivna - obavljanje detaljnih istraga u slučaju internet incidenata na nacionalnom nivou, odgovarajuća analiza i dijagnostika, kao i, između ostalog, identifikacija aktera napada.

Projekat povezivanja državnih institucija preko transportne mreže RDC-a, treba da bude baziran na drugačijem sistemu prenosa u odnosu na postojeći koji se „oslanja“ na bakarne parice i optičke linkove i usmjeren je , prevashodno na stvaranje redundantne telekomunikacione mreže državnih organa.

Stub razvoja - ICT za društvenu zajednicu usmjeren je na stimulisanje svih struktura društva da više koriste informaciono-komunikacione tehnologije i kao takav obuhvata: e-obrazovanje, e-zdravstvo i e-uključivanje. Program za e-obrazovanje pomaže da se realizuje nacionalni cilj, a to je da edukovano stanovništvo ima benefite od modernog i pristupačnog obrazovnog sistema. Prednosti e-obrazovanja za građane su te, što će se sve obrazovne ustanove kvalitetno opremiti informatičkom opremom, 100% će biti zastupljen internet i implementiraće se eUčenje, smanjunje troškove učenja i omogućava direktan pristup informacijama i digitalnim sredstvima, a što dalje omogućava komunikaciju i saradnju između učenika i nastavnika. U tom kontekstu izradom projektog zadatka za sistem učenja na daljinu stvaramo pretpostavke da se jedan takav sistem u bliskoj budućnoisti implementira u našem obrazovnom sistemu. Cilj e-zdravstva je modernizovan, ažuriran i integrisano zdravstveni sistem sa fokusom na elektronski zdravstveni karton koji treba da olakša funkcionisanje subjekata u zdravstvenom sistemu – da olakša ljekarima posao, a pacijentima poboljša zdravstvenu zaštitu. U fokusu programa eUključivanje je stvaranje jednakih mogućnosti za sve stanovnike Crne Gore, bez obzira na starosnu grupu i geografsku razuđenost .

Akcenat na planu promocije informacionog društva biće stavljen na saradnju sa drugim subjektima koji se u Crnoj Gori bave ICT, univerzitetima, tijelim EU koja tretiraju ovu tematiku i medijima. Aktivnosti će se realizovati kroz projekte, PR i marketinške akcije i kroz organizaciju različitih vrsta skupova. Posebno u ovoj godini će se staviti akcenat na intenziviranje saradnje sa medijima, kako bi se i oni u što većoj mjeri involvirali u proces izgradnje informacionog društva u Crnoj Gori.

S obzirom na aktuelnost teme “ Zaštita djece na internetu,” koja u zemljama Evropske Unije sve više dobija na značaju, posebna pažnja, kroz nekoliko projekata, biće posvećena upravo ovoj temi. Kao i do sada, nastaviće se intenzivna komunikacija i saradnja sa nevladinim organizacijama, naročito onim koje okupljaju osobe s invaliditetom.

Modernizacija državne uprave kroz sve intenzivniju upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija svrha je ICT za državnu upravu. Ambicija je da se cilj ostvaruje kroz jedan program koji nosi naziv e-Uprava, a oslanja se na težnju ka sve intenzivnijem korišćenju portala e-Uprave kroz povećanje broja servisa u elektronskoj formi, što će doprinijeti eliminisanju administrativnih barijera.

Akcioni plan za 2012. godinu za implementaciju Strategije razvoja informacionog društva 2012-2016 godine